1. Toepassing algemene voorwaarden:
  1.1 Alleen de algemene voorwaarden van BV INDUSSE zijn geldig. De klanten worden geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard tenzij zij binnen de 3 dagen na ontvangst van de algemene voorwaarden de algemene voorwaarden schriftelijk geprotesteerd hebben.1.2 Zowel BV INDUSSE als de klant verklaren uitdrukkelijk dat de clausules in deze algemene voorwaarden niet kennelijk onevenwichtig zijn en overeenstemmen met de wil van partijen.

  1.3 Ingeval één of meerdere bepalingen of één of meerdere delen van de bepalingen van de Overeenkomst als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige (delen van) bepalingen onverminderd van kracht blijven. In een dergelijk geval zullen de (delen van) bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij diegene die door de partijen overeengekomen waren, van toepassing worden ter vervanging van de ongeldige (delen van) bepalingen.

 2. Offertes : Onze prijsoffertes zijn slechts geldig voor 1 maand, te rekenen van het aanbod.
 3. Uitvoering:3.1 De opgegeven termijn van uitvoering is slechts indicatief. Behoudens andersluidend beding of in geval van zware fout, opzet of bedrog, is BV INDUSSE nooit voor laattijdigheid van uitvoering verantwoordelijk.3.2 BV INDUSSE kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers.

  3.3 Indien een werknemer van BV INDUSSE ter beschikking gesteld wordt aan de klant blijven deze werknemers onder gezag en toezicht van BV INDUSSE en kunnen zij enkel richtlijnen ontvangen van de klant of diens aangestelde met betrekking tot de specifieke technische uitvoering van de hen toevertrouwde opdracht.

  Het instructierecht van de klant holt het werkgeversgezag van INDUSSE op geen enkele wijze uit.

  3.4 IngevalvanovermachtbehoudtBVINDUSSEzichhetrechtvoorhetcontractopteschorten of te beëindigen zonder vergoeding. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert die niet voorzienbaar was bij de contractsluiting, die redelijkerwijs niet kon voorkomen worden en die niet aan BV INDUSSE toerekenbaar is. Dergelijke gevallen van overmacht kunnen bijvoorbeeld zijn brand, stakingen, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, opeisingen, oorlog, oproer, veranderingen in de economische toestanden die onder meer muntontwaardingen tot gevolg hebben, veranderingen in het douaneregime, epidemieën, ernstige ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van de leverancier, gewapende overval, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files, … Deze opsomming is niet limitatief.

  Indien zich omstandigheden voordoen die niet te wijten zijn aan de getroffen partij, waar redelijkerwijs geen rekening mee kon worden gehouden bij contractsluiting en die het evenwicht van de overeenkomst ernstig verstoren, verbinden partijen zich ertoe de overeenkomst te heronderhandelen met het doel het contractueel evenwicht te herstellen. Het evenwicht zal ernstig verstoord zijn wanneer zich een prijsstijging van 25% of meer voordoet van de grondstoffen, het materiaal of de arbeidskrachten die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Gedurende de onderhandelingen wordt de overeenkomst geschorst. Indien er geen overeenkomst kan bereikt worden na onderhandeling van 1 maand, is de partij die de hardship inroept gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat er van hem een schadevergoeding kan worden geëist. Tijdens de onderhandelingen wordt de overeenkomst geschorst.

 4. Levering en aanvaarding:4.1 Indien de overeenkomst een verkoopovereenkomst betreft dienen opmerkingen m.b.t. de levering, zichtbare gebreken en niet-conformiteit binnen de 48 uren na aftekening leveringsbon schriftelijk te worden meegedeeld aan de verkoper. Indien de overeenkomst een aannemingsovereenkomst is, wordt de opdrachtgever geacht de werken te hebben aanvaard indien hij binnen de 48 uren na aftekening van het servicerapport en/of de leveringsbon schriftelijk geen bezwaren heeft meegedeeld aan de BV INDUSSE m.b.t. de uitgevoerde werken, zodat de zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit vanaf dat ogenblik geacht worden aanvaard te zijn.4.2 De verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontdekking schriftelijk ter kennis gebracht worden van BV INDUSSE, bij gebreke waarvan zij geacht worden aanvaard te zijn.

  4.3 In afwijking van artikel 4.1 en 4.2 worden er geen klachten aanvaard met betrekking tot zichtbare gebreken aan goederen die reeds werden doorverkocht aan derden.
  4.4 BV INDUSSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge verkeerd of ondoelmatig gebruik van geleverde goederen of herstelde machines door de klant.

  BV INDUSSE is niet aansprakelijk voor haar lichte fout of die van haar aangestelden . BV INDUSSE is evenmin aansprakelijk voor schade aan derden en dient de klant in deze hypothese niet te vrijwaren
  BV INDUSSE is niet aansprakelijk voor risico’s die buiten de door BV INDUSSE afgesloten verzekeringspolissenvallen,ongeachtdeoorzaakofdeaardvandeschade. Bovendienis BVINDUSSE niet aansprakelijk voor het gedeelte van alle schadebedragen welke de door BV INDUSSE afgesloten verzekeringspolissen overschrijden. BV INDUSSE verbindt er zich toe om steeds marktconforme verzekeringspolissen af te sluiten en te onderhouden. Op eerste verzoek kan de klant een verzekeringsattest verkrijgen. Bijgevolg erkent de klant voldoende op de hoogte te zijn omtrent de verzekeringsvoorwaarden.

 5. Bewijs van overeenkomst : De uitvoering van een werk of meerwerk zonder onverwijld protest van de opdrachtgever geldt als bewijs van het bestaan van de overeenkomst tot uitvoering van die opdracht in regie.
 6. Technische tekeningen: Technische tekeningen, ontwerpen en/of berekeningen gemaakt door INDUSSE BV mogen door de klant niet doorgegeven worden aan derden. INDUSSE BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het gebruik van deze tekeningen, ontwerpen of berekeningen doordeklant ofdoorderden.
 7. Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen:
  Wanneer een klant een kortlopende (tot maximum 5 werkdagen) onderhoudsopdracht of een opdracht machinery moving annuleert binnen de 24 uren voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht of wanneer deze overeenkomst ontbonden wordt ten nadele van de klant, zal er door de klant een minimale forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan BV INDUSSE van 275 EUR per dag en per werknemer die voorzien was om deze opdracht uit te voeren, dit zonder dat BV INDUSSE afstand doet van haar recht op integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade.Wanneer de overige overeenkomsten verbroken worden door de klant, ontbonden worden ten nadele van de klant of geannuleerd door de klant binnen de 24 uren voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, zal de klant van rechtswege een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen verhoogd met een schadevergoeding van 30 % van de waarde van de overige bestelde goederen en/of diensten. Deze forfaitaire vergoeding is verschuldigd zonder dat INDUSSE BV afstand doet van haar recht op integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade.
  Wanneer de uitvoering van een overeenkomst uitgesteld wordt door de klant en dit uitstel aanvaard wordt door INDUSSE BV, is de klant de prijs van de reeds gehuurde materialen in elk geval verschuldigd, dit zonder dat INDUSSE BV afstand doet van haar recht op integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade door het uitstel.
 8. Facturatie en betaling:
  1. Elke klacht betreffende de factuur dient binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven gericht te worden aan BV INDUSSE. Indien BV INDUSSE geen klacht ontvangt binnen de 8 dagen na factuurdatum, wordt de factuur beschouwd als aanvaard.
  2. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag van de factuur zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele intrest ad. 10 % per jaar. Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 € en een maximum van 2.000 €. Het niet betalen van een factuur geeft BV INDUSSE de keuze tussen het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opschorten van de uitvoering van eender welke prestatie tot de volledige betaling van alle openstaande schulden, in hoofdsom, kosten en intresten of tot de van rechtswege ontbinding van de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling. Bij wanbetaling van eender welke som worden alle niet-vervallen schulden opeisbaar.
 9. Eigendomsvoorbehoid:
  1. De goederen blijven eigendom van BV INDUSSE, zolang de door de klant verschuldigde som niet volledig is voldaan.
  2. Ondanks het hierboven vermelde eigendomsvoorbehoud, gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst op de klant over.
 10. Afwerving: Het is de klant verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van twaalf maanden na de beëindiging der samenwerking personeel, zelfstandige medewerkers, gewezen personeel of gewezen zelfstandige medewerkers van INDUSSE BV die bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en INDUSSE BV betrokken waren in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks via dochter- of nevenvennootschappen, noch via een uitzendkantoor.Het is de klant tevens verboden tijdens dezelfde periode met personeel, zelfstandige medewerkers, gewezen personeel of gewezen zelfstandige medewerkers van INDUSSE BV samen te werken op zelfstandige basis, zelfs niet wanneer deze persoon of personen een eigen vennootschap hebben opgericht.

  Elke overtreding ter zake zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van drie maanden brutoloon van de overgenomen werknemer of 3 maanden vergoeding (berekend op basis van de gemiddelde maandelijkse vergoeding die de zelfstandige medewerker ontving het jaar dat de beëindiging van de overeenkomst met BV INDUSSE voorafging) van de overgenomen zelfstandige medewerker, onverminderd het recht van BV INDUSSE om een hogere schadevergoeding te vorderen als zij bewijs levert dat de werkelijke schade die zij leed hoger is.

 11. Welzijn op het werk: Ingeval de werknemers of onderaannemers van BV INDUSSE in de inrichting van de klant werkzaamheden moeten verrichten is de klant ertoe gehouden de verplichtingen die op hem rusten inzake welzijn op het werk na te leven. De klant zorgt in naam en voor rekening van BV INDUSSE voor de naleving van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemersvanBV INDUSSEbijdeuitvoeringvanhunwerkeigenaandeinrichting.De klant geeft BV INDUSSE de toestemming om gebruik te kunnen maken van de EHBO koffer en/of medische dienst ter plaatse.

  Toegang tot de werf : De klant staat ervoor in dat de werf vlot toegankelijk is voor alle personeel en materieel van BV INDUSSE zodat de werkzaamheden tijdig en deugdelijk worden verricht.

 12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht; Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk of van het Vredegerecht te Roeselare. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk.